mặt bằng tầng 15 The Sand Flamingo Cát Bà

mặt bằng tầng 15 The Sand Flamingo Cát Bà