mặt bằng tầng 16 The Sand Flamingo Cát Bà

mặt bằng tầng 16 The Sand Flamingo Cát Bà